OBCHODNÍ PODMÍNKY INTERNETOVÉHO OBCHODU NESMEKYPLUS.CZ 

1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) e-shopu nesmekyplus.cz provozovaného paní Jitkou Masnou, IČ 65360818, místem podnikání M. Alše 543, 760 01, Zlín - Prštné (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a osobou, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání (dále jen „kupující“).

1.2. Tyto obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je osobou, která jedná při objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání („kupující-podnikatel“). Na tyto případy se vztahuje obecná zákonná úprava zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, pro kupní smlouvu.

1.3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím a upravují jejich vzájemná práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy.

1.4. Právní vztahy prodávajícího a kupujícího výslovně neupravené těmito obchodními podmínkami se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

1.5. Uzavřením kupní smlouvy kupující projevuje souhlas s aktuálním zněním obchodních podmínek.

2. Uzavření kupní smlouvy

2.1. Nabídka zboží na stránkách e-shopu prodávajícího se nepovažuje za návrh dodat zboží ve smyslu § 1732 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Nabídka zboží má informativní charakter a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

2.2. Pro objednání zboží kupující vyplní objednávkový formulář obsahující zejména informace o druhu a množství zboží, způsobu dopravy a platby za zboží (dále jen „objednávka). Objednávku kupující odešle prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“. Prodávající bezodkladně po obdržení objednávky tuto skutečnost potvrdí kupujícímu prostřednictvím e-mailu, a to na e-mailovou adresu kupujícího zadanou v objednávkovém formuláři.

2.3. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky, které prodávající zašle kupujícímu na e-mailovou adresu zadanou v objednávkovém formuláři.

2.4. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (např. náklady na internetové připojení) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.

2.5. Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

3. Dodání zboží

3.1. Zakoupené zboží je kupujícímu doručeno na místo zadané prostřednictvím objednávkového formuláře. Obvyklá lhůta pro dodání zboží jsou tři pracovní dny.

3.2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího předáním zboží k přepravě (držiteli poštovní licence/přepravci).

3.3. Kupující je povinen si dodané zboží při převzetí důkladně prohlédnout a v případě výskytu vad bezodkladně kontaktovat prodávajícího. Na pozdější reklamace ohledně druhu, množství nebo poškození zboží při dopravě nemusí být brán prodávajícím zřetel. Pokud má zboží v okamžiku převzetí jakékoli viditelné vady nebo nesouhlasí-li druh zboží nebo jeho množství, kupující je povinen tyto skutečnosti poznamenat na příslušném dokumentu. Je-li zboží poškozené, může kupující převzetí odmítnout.

3.4. Převzetím zboží se rozumí jeho převzetí od prodávajícího, držitele poštovní licence či smluvního přepravce.

3.5. Přehled dostupných způsobů doručení zboží a jejich ceny:

Česká pošta – dobírkou dopravci  – 120 Kč

Česká pošta – bankovním převodem  – 80 Kč

PPL – dobírkou dopraci – 103 Kč

PPL – bankovním převodem – 79 Kč

Osobní převzetí - zdarma

4. Cena a platební podmínky

4.1. Cenu za zboží včetně nákladů na dodání zboží může kupující uhradit následujícím způsobem:

I. bezhotovostně na účet prodávajícího vedeného u Raiffeisenbank č. účtu 6288213001/5500. Kupující je povinen uvést příslušný variabilní symbol platby. Závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn okamžikem připsání odpovídající částky na účet prodávajícího. Kupní cena je v případě bezhotovostní platby splatná do 21 dnů od uzavření kupní smlouvy. 

4.2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu společně s kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši.

4.3. Prodávající je oprávněn požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku se nepoužije.

4.4. Prodávající zašle kupujícímu doklad o zakoupení zboží spolu se zbožím, případně elektronicky na e-mailovou adresu zadanou kupujícím.

4.5. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně DPH.

5. Práva a povinnosti vyplývající z kupní smlouvy

5.1. Prodávající je povinen dodat kupujícímu objednané zboží za stanovenou cenu a kupující se zavazuje toto zboží převzít a zaplatit kupní cenu včetně nákladů na dodání zboží. Pokud kupující objednané zboží nepřevezme, je povinen prodávajícímu uhradit náklady spojené se zasláním zboží.

5.2. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží v okamžiku, kdy zaplatí kupní cenu za zboží v plné výši.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má právo odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoli sankce od kupní smlouvy do 14 dnů ode dne převzetí zboží. Lhůta pro odstoupení se považuje za zachovanou, pokud kupující v jejím průběhu odešle prodávajícímu oznámení, že od kupní smlouvy odstupuje. Kupující nemůže odstoupit od kupní smlouvy v případech uvedených v příslušných ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (zejména v § 1837). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít tento vzorový formulář. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zaslat na adresu prodávajícího M. Alše 543, 760 01, Zlín - Prštné, případně na e-mailovou adresu info@nesmekyplus.cz

6.2. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, vrátí prodávající peněžní prostředky přijaté od kupujícího do 14 dní od odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího včetně nákladů na dodání, které od kupujícího na základě kupní smlouvy přijal, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, prodávající vrátí kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Odstoupí-li kupující oprávněně od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, že mu kupující vrátí zboží nebo prokáže, že zboží prodávajícímu již odeslal.

6.3. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Kupující je povinen vrátit zboží prodávajícímu nepoškozené a neopotřebené, pokud možno v původním obalu.

6.4. Není-li vrácené zboží kompletní nebo je prokazatelně použité či poškozené, má prodávající vůči kupujícímu nárok na náhradu škody a je oprávněn si takto vzniklý nárok na náhradu škody jednostranně započíst na pohledávku, kterou má kupující vůči prodávajícímu ohledně vrácení kupní ceny. Prodávající v takovém případě vrátí kupujícímu takto sníženou kupní cenu.

6.5. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasil a pokud mu tím nevzniknou další náklady. Kupní cena bude v případě bezhotovostní platby kupujícímu poukázána na účet uvedený kupujícím v odstoupení, jinak na účet, ze kterého byla platba přijata.

6.6. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy neoprávněně a zašle přesto zboží prodávajícímu, nebude zboží přijato, případně bude na náklady kupujícího zasláno zpět.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Odpovědnost prodávajícího za vady se řídí příslušnými právními předpisy v platném znění, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal: a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá, c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

7.3. Kupující může svá práva z vadného plnění uplatnit u prodávajícího na adrese M. Alše 543, 760 01, Zlín - Prštné. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží.

7.4. Při uplatnění práva z vadného plnění je kupující povinen prokázat uzavření kupní smlouvy a to zejména prostřednictvím předložení dokladu o zakoupení zboží či záručního listu. Kupující se dále zavazuje vytknout prodávajícímu vadu, tedy upřesnit popis vady reklamovaného zboží.

7.5. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v zákonem stanovené době, tj. dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

8. Ochrana osobních údajů

8.1. Kupující uděluje odesláním objednávky nebo učiněnou registrací prodávajícímu souhlas se zpracováním všech jím vyplněných osobních a jiných údajů v objednávce, případně v registračním formuláři (dále jen „osobní údaje“). Kupující souhlasí se zpracováním jím poskytnutých údajů za účelem realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení uživatelského účtu.

8.2. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem, případně v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem a to na dobu neurčitou.

8.3. Práva a povinnosti ohledně nakládání s osobními údaji kupujícího jsou upraveny zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

8.4.Prodávající je registrovaný jako správce osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů, pod evidenčním číslem 00055844.

9. Obchodní sdělení a cookies

9.1. Kupující dává prodávajícímu výslovný souhlas k tomu, aby prodávající používal jeho emailovou adresu, adresu bydliště nebo sídla k jeho kontaktování za účelem zasílání obchodních sdělení týkajících se zboží či služeb poskytovaných ze strany prodávajícího. Kupující má právo kdykoliv a zdarma zasílání dalších obchodních sdělení odmítnout pomocí odkazu uvedeného na konci obchodního sdělení.

9.2. Kupující bere na vědomí, že stránky e-shopu prodávajícího používají tzv. cookies a souhlasí s jejich ukládáním na jeho počítač. Cookies používané na stránkách e-shopu prodávajícího neobsahují informace, které mají povahu osobních údajů kupujícího. Kupující má kdykoli možnost zakázat zpracovávání cookies na stránkách e-shopu prodávajícího prostřednictvím nastavení webového prohlížeče, který kupující používá.

10. Závěrečná ustanovení 

10.1. Pokud se na straně prodávajícího vyskytnou jím nezaviněné mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky bránící splnění jeho závazků vůči kupujícímu, má prodávající právo jednostranně písemně odstoupit od kupní smlouvy. Prodávající se zavazuje kupujícímu neprodleně vrátit jím poskytnuté plnění.

10.2. Prodávající neodpovídá kupujícímu za nesplnění povinností z uzavřené smlouvy ani za škodu způsobenou takovým nesplněním, pokud prodávajícímu ve splnění povinnosti ze smlouvy dočasně či trvale zabránila mimořádná nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka vzniklá nezávisle na jeho vůli.

10.3. Pro posouzení všech ustanovení uzavřené kupní smlouvy a případné spory z této smlouvy je rozhodné právo České republiky a příslušné jsou soudy České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak si strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele (kupujícího) vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10.4. V případě, že by některé ustanovení těchto obchodních podmínek bylo z jakéhokoli důvodu neplatné či neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí obchodních podmínek nebo kupní smlouvy.

10.5. Prodávající je oprávněn znění těchto obchodních podmínek měnit či doplňovat. Aktualizované znění obchodních podmínek je účinné dnem jejich zveřejnění. Práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího vniklá přede dnem nabytí účinnosti nového znění obchodních podmínek nejsou změnou obchodních podmínek dotčena.

10.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 01. 12. 2014.

 

Kompletní znění Obchodních podmínek včetně příloh v PDF

Potřebujete poradit?

Potřebujete poradit s nákupem nebo s čímkoliv? Zavolejte nebo napište! Rádi vám s nákupem pomůžeme!

phone.gif

Provozovatel e-shopu
Jitka Masná
M. Alše 543/54
Zlín 760 01
Kontaktní informace
telefon: +420 737 175 630
e-mail: info@nesmekyplus.cz